rut-ngan-thoi-gian-thuc-hien-thu-tuc-lien-quan-den-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-du-an

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành văn bản số 523/UBND-KTTT về thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Cụ thể, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quá thời gian quy định trên mà cơ quan được lấy ý kiến không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý với nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó (theo Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Thời điểm áp dụng kể từ ngày24/2/2021; đồng thời, thống nhất áp dụng với toàn bộ các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh (bao gồm các dự án thực hiện trong khu công nghiệp, khu kinh tế do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư).

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trong thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định, đảm bảo thời gian đã được rút ngắn nêu trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi danh mục thủ tục hành chính; quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hoặc quyết định rút ngắn thời gian thời gian giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định.

Phòng QLĐT

Top page Desktop