thanh-lap-to-cong-tac-tiep-cong-dan-phuc-vu-dai-hoi-dang-bo-cac-cap

Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp

Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp

Article

Thực hiện Kế hoạch số 2079/KH-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Nhiệm vụ của Tổ công tác tiếp công dân:

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại Trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ tháng 8/2019 đến khi kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).

- Tiếp nhận, phân loại, trình Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo đúng thẩm quyền quy định.

- Mở sổ theo dõi cập nhật quá trình tiếp công dân; rà soát, kiểm tra, báo cáo công tác tiếp công dân theo đúng quy định.

N.H

Từ khóa:

Top page Desktop