thong-bao-cham-dut-hoat-dong-du-an-nha-may-san-xuat-bao-bi-nong-san

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất bao bì nông sản

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất bao bì nông sản

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Thông báo số 08/TB-BQLKKT ngày 15/02/2022 về chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất bao bì nông sản của Công ty Cổ phần in và bao bì Kon Tum.

Theo đó, chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất bao bì nông sản của Công ty Cổ phần in và bao bì Kon Tum tại lô C1-KCN Hòa Bình.

Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần In & Bao bì Kon Tum) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14.

Công ty Cổ phần In & Bao bì Kon Tum có trách nhiệm:

- Nộp lại Bản xác nhận dự án đầu tư số 152/VB-BQL ngày 07/7/2008 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum dự án Nhà máy sản xuất bao bì nông sản cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum;

- Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản (nếu có).

Xem thông báo tại đây!

Phòng QLĐT

Top page Desktop