ubnd-tinh-kon-tum-ban-hanh-van-ban-chi-dao-ve-tham-dinh-trinh-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-cac-du-an-co-von-ngoai-ngan-sach

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản chỉ đạo về thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có vốn ngoài ngân sách.

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản chỉ đạo về thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có vốn ngoài ngân sách.

Article

“Tăng cường công tác phối hợp, tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước” - đó là nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 3031/UBND-KTTH, ngày 12/9/2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý trách nhiệm Người đứng đầu các đơn vị, địa phương thực hiện  không đảm bảo hoặc thực hiện chậm trễ các  nội dung  khi  phối hợp tham mưu các  nội dung liên quan đến công tác thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án vốn ngoài  ngân  sách  nhà  nước theo  các  văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân  dân tỉnh.

Đồng thời không trình các nội dung công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị lên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh  theo  đúng  chỉ  đạo  của  Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh  tại  Công văn  số 1272/UBND-KTTH ngày 04 tháng 5 năm 2023; chỉ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung sau khi đã có ý kiến đầy đủ và có chính kiến thẩm định cụ thể của các đơn vị, địa phương có liên quan.

Tổ chức quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh không đảm bảo điều kiện để xem xét phê duyệt theo quy định.

Nguyễn Thanh Dao (tổng hợp).

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop