uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum-quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-trong-linh-vuc-dau-tu-tai-viet-nam-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-kon-tum

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Article

Trên cơ sở Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, ngày 08/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo các nội dung được công bố.

Phòng QLĐT

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop