Post

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục...

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1655/UBND-TTHCC về đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, theo đó chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Post

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh là thành viên Tổ Công tác triển...

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND về Kiện toàn Tổ Công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác).

Post

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính t...

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh có Văn bản số 1001/BCĐ-NC yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum: Nâng cao hiệu quả công tác th...

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào KKT, các KCN; tăng cường công tác kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.

Post

UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát ...

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 59/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo đó năm 2024 công tác cải cách, kiểm soát TTHC tập trung trọng điểm vào các nội dụng cụ thể sau:

Post

Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm đơn giản ...

Triển khai Văn bản số 100/TCTCCTTHC ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. Ngày 01 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 4198/UBND-TTHCC, yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh:

Post

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải ...

Uỷ ban nhân dân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 4022/UBND-TTHCC ngày 20 tháng 11 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; theo đó yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Post

Triển khai nhiệm vụ Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ...

Sáng ngày 27/10, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị.

Post

Phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 16/10, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ tổ chức phiên họp thứ hai trực tuyến với các địa phương hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị.

Post

Tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đ...

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2799/UBND-KTTH ngày 28/8/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, theo đó yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Post

Phê duyệt kết quả Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2022

Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lýKhu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnhKon Tum  

Post

Hội nghị Sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ

Chiều ngày 14/4, Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 tỉnh Kon Tum (Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết thực hiện Đề án 06/CP năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác, chủ trì hội nghị.

Post

Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại b...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương, theo đó:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế đạt kết quả xếp hạng xuất sắc trong Cải các...

Ngày 24/01/2022, UBDN tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 37/QĐ-UBND ngày Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đạt tổng số điểm 92,44 điểm.

Post

Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh ...

Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Post

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý Khu kinh tế

Ngày 08/7, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Dự buổi kiểm tra về phía Đoàn kiếm tra có ông Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn. Về phía Ban quản lý Khu kinh tế có ông Vũ Mạnh Hải, Phó Trưởng Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Post

UBND tỉnh ban hành quyết định Phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục ...

Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND Phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Top page Desktop