Post

Lấy ý kiến góp ý Phương án giá cho thuê sử dụng hạ tầng Khu công ng...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 1258/TB-VP, ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Post

Lấy ý kiến thẩm định dự án Trại chăn nuôi heo thịt có ứng dụng công...

Ngày 21/6/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 527/BQLKKT-QLĐT gửi các sở, ngành, UBND huyện Ngọc Hồi để lấy ý kiến thẩm định dự án Trại chăn nuôi heo thịt có ứng dụng công nghệ cao sau khi tiếp nhận Hồ sơ dự án Trại chăn nuôi heo thịt có ứng dụng công nghệ cao của Hộ Kinh doanh Vũ Thị Rộng. Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17/06/2020; Nghị định số 31/2021/TT-BKHĐT, ngày 26/3/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh gửi hồ sơ dự án nêu trên đến các Sở, đơn vị liên quan để lấy ý kiến thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, cụ thể:

Post

Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đề xuất về Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp...

Post

Lấy ý kiến thẩm định dự án Kho chứa hàng Kon Tum

Ngày 08/10/2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Văn bản đề nghị thực hiện dự án “Kho chứa hàng Kon Tum” của Công ty Cổ phần thiết bị điện E- BRIGHT tại Khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ban ...

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-NCXDPL ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu ban hành văn bản quy định, quy định chi tiết các nội dung được giao.

Ban quản lý Khu kinh tế dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều và thay thế Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum, gửi đến các đơn vị để tham gia ý kiến (có dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, dự thảo Quy định và các văn bản liên quan kèm theo).

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, ...

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

- Dự thảo Quyết định: Tải về: File đính kèm.

- Dự thảo Tờ trình: Tải về: File đính kèm.

Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, ti...

Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Căn cứ Văn bản số 2345/UBND-TH ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 483/KL-TTBNV ngày 03/8/2016 của Thanh tra Bộ Nội vụ, tại điểm 1.2, mục 1: “Các cơ quan, đơn vị chưa trình UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng phòng (và tương đương) thuộc Sở và Trưởng, Phó Trưởng đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì khẩn trương  phối hợp với  Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh trước tháng 12 năm 2016”.

Thực hiện Văn bản trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các đơn vị tham gia góp ý dự thảo Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (có dự thảo Tờ trình, Quyết định và các văn bản liên quan kèm theo). Ý kiến tham gia góp ý của quý đơn vị đề nghị gửi về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trước ngày 07/11/2016 tổng hợp, hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

- Dự thảo Quyết định. Tải về: File đính kèm.

- Dự thảo Quy định. Tải về: File đính kèm.

- Dự thảo Tờ trình. Tải về: File đính kèm.

Lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉ...

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 410/QĐ-UBND, ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình dự kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV, ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế và Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã xây dựng dự thảo “Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (Có dự thảo Quy chế kèm theo).

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh kính đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quy chế trên để Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định.

Ý kiến tham gia góp ý của Quý cơ quan xin gửi về địa chỉ: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y hoặc số 145 Ure, TP. Kon Tum) để tổng hợp.

Top page Desktop